altos/test: Parse mega ground data. Fix pyro parsing