altos/test: Add TMv2 test program to .gitignore
[fw/altos] / src / test / .gitignore
1 ao_aprs_data.wav
2 ao_aprs_test
3 ao_flight_test
4 ao_flight_test_baro
5 ao_flight_test_accel
6 ao_gps_test
7 ao_gps_test_skytraq
8 ao_gps_test_ublox
9 ao_int64_test
10 ao_ms5607_convert_test
11 ao_quaternion_test
12 ao_convert_test
13 ao_convert_pa_test
14 ao_fat_test
15 ao_fec_test
16 ao_flight_test_mm
17 ao_flight_test_noisy_accel
18 ao_flight_test_metrum
19 ao_micropeak_test
20 ao_aes_test