icon: add some icons for application programs
[fw/altos] / icon / altus-metrum-16x16.jpg
icon/altus-metrum-16x16.jpg