altosdroid: Switch from custom title to standard Holo theme
[fw/altos] / altosdroid / res / values / CustomTheme.xml
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2
3 <resources>
4   <style name="CustomTheme" parent="android:Theme.Holo">
5   </style>
6 </resources>