altosui: Add multi-sized icons to all windows
[fw/altos] / icon / altus-metrum-128.png
2012-09-12 Keith Packardaltosui: Add multi-sized icons to all windows