ao-bringup: Allow dfu_util to "fail" while flashing chaoskey
[fw/altos] / ao-bringup / turnon_teleshield
2012-01-13 Bdale Garbeeupdate turnon_telemetrum to v1.2, add more turnon scripts