Handle GPS satellite tracking data
[fw/altos] / NEWS