altosui: always display romconfig ui while flashing
[fw/altos] / NEWS